Veřejný závazek SPOD

CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY

Obsah:

1.1 POSLÁNÍ

1.2 CÍLE

1.2.1 Děti v NRP znají svojí identitu

1.2.2 Rodina s dětmi v NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží, a jakým způsobem

1.2.3 Pečující znají potřeby dětí, o které se starají, a umí je přiměřeně naplňovat

1.3 CÍLOVÁ SKUPINA

1.4 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ ČINNOSTÍ:

1.5 ČINNOSTI CPNRP

1.5.1 Na základě pověření k výkonu SPO

1.5.2 Na základě zjištěných potřeb klientů

1.6. STRATEGICKÝ PLÁN CPNRP

 

1.1 POSLÁNÍ

Pomáháme dětem vyrůstajícím v náhradní rodině prožít plnohodnotné dětství a posilujeme jejich šance uspět v životě.

 

1.2 CÍLE

Organizace má stanoveny cíle, ke kterým chce svým působením v oblasti náhradní rodinné péče (dále NRP) dospět.

Konkrétně se jedná o tyto cíle:

 • Děti v NRP znají svoji  identitu
 • Rodina s dětmi v NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží, a jakým způsobem
 • Pečující znají potřeby dětí, o které se starají, a umí je přiměřeně naplňovat

1.2.1 Děti v NRP znají svoji identitu

Děti v pěstounské péči (dále PP)

 • Každé dítě v PP je pečujícími seznámeno do dvou let od podepsání dohody o výkonu PP (dále dohody) se svou osobní historií, a to přiměřeně k věku dítěte. K tomuto cíli jsou pečující vedeni při konzultacích s klíčovými pracovníky, tato potřeba je jim pravidelně opakována na vzdělávacích akcích (některé se zaměřují přímo na téma komunikace s dítětem o biologické rodině).

Důkaz: zápis z návštěvy

 

 • Pečující ví o zákonné povinnosti sdělit dítěti v PP informace o biologické rodině. Měly by mu být sděleny co nejdříve. Stanovili jsme si, že tuto informaci bude klíčový pracovník pečujícím sdělovat při uzavírání dohody. V obsahu dohody je tato skutečnost uvedena (jako jedna z povinností pečujících) a klíčový pracovník obsah dohody s klienty osobně projednává.

Důkaz: podepsaná dohoda

 

 • Pečující podporuje sounáležitost dítěte s biologickou rodinou.  To znamená, že děti vědí o své biologické rodině, o té se v pěstounské rodině nemluví negativně, na případný kontakt se reaguje. Tento stav je podporován při pravidelných návštěvách klíčového pracovníka v rodině. Klíčový pracovník opakovaně mapuje situaci, hovoří s pečujícími na toto téma, nabízí pomoc při kontaktu, ať již formou poradenství či asistovaného kontaktu.

Důkaz: zápisy z návštěv, eventuálně žádost o asistovaný kontakt

 

Děti v osvojení

 • Pečující ví o zákonné povinnosti sdělit dítěti v osvojení informace o skutečnosti osvojení. Sdělí je dítěti co nejdříve, nejpozději však do zahájení školní docházky, a to přiměřeně k věku dítěte. Tyto informace jsou pečujícím pravidelně opakovány na vzdělávacích i jiných akcích organizace. Pečující mají možnost využít poradenství na toto téma. Informace o této povinnosti jsou také uveřejněny na webových stránkách organizace.

Důkaz: témata a anotace vzdělávacích akcí, prezenční listiny, webové stránky organizace

1.2.2 Rodina s dětmi v NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží, a jakým způsobem

 • Rodina je při první návštěvě a pak vždy s počátkem kalendářního roku klíčovým pracovníkem prokazatelně seznámena s nabídkou poskytovaných služeb naší organizace.

Důkaz: Informace o službách na kalendářní rok, dohoda, webové stránky organizace

 

 • Organizace klienty bezodkladně informuje v případě jejich obtíží o dalších pomáhajících institucích (osobách), v případě zájmu jim zprostředkuje jejich služby.

Důkaz: zápisy z návštěv

1.2.3 Pečující znají potřeby dětí, o které se starají, a umí je přiměřeně naplňovat

 • Pečující získá každý rok adekvátní informace o tom, v jakém vývojovém období se svěřené dítě nachází a co pro svůj řádný vývoj potřebuje.

Popis: každý klíčový pracovník minimálně 1x ročně, v případě potřeby častěji, projedná s pečujícími vývojové potřeby dětí, vždy je přihlédnuto k individualitě dítěte

Důkaz: záznam z návštěvy v rodině

 

 • Pečující umí zjišťovat potřeby svěřených dětí

Popis: Pečující pravidelně navštěvuje klíčový pracovník. Je jim oporou i rádcem v situacích spojených s přijetím a pobytem dítěte v NRP. Klíčový pracovník se společně s pečujícími zaměřují na získání a rozvoj dovedností rozpoznat potřeby dětí a dle svých možností je naplňovat. Tuto oblast klíčový pracovník pravidelně komentuje, doporučuje sledovat dílčí prvky chování a jednání dítěte, kterých by si měl pečující všímat a věnovat se jim. Děje se to minimálně 1x za 2 měsíce prostřednictvím konzultací s klíčovým pracovníkem, dále i prostřednictvím tvorby plánu spolupráce a vzdělávacího plánu. Oba tyto plány vycházejí z potřeb pečujících a svěřených dětí a navazují na Individuální plán ochrany dítěte tvořený pracovníkem OSPOD. Klíčový pracovník společně s pečujícími oba plány každoročně reviduje.

Důkaz: vzdělávací plán, účast na vzdělávání, IPOD, plán spolupráce s rodinou, zápisy z návštěv

 

1.3 CÍLOVÁ SKUPINA

 • Osoby pečující – do této skupiny jsou zahrnuti pěstouni, poručníci, osvojitelé, osoby v evidenci (pěstouni, kteří čekají na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu).
 • Všechny děti vyrůstající v rodinách s dětmi v NRP
 • Zájemci a žadatelé o NRP
 • Biologické rodiny, tzn. původní rodiny dětí v NRP

Pozn. Všichni výše jmenovaní vyjma biologických rodin musí mít pobyt na území Ústeckého kraje, obcí Středočeského kraje (Slaný, Mělník, Kralupy n. Vltavou) nebo Libereckého kraje (Česká Lípa, Nový Bor).

 • Všechny děti, které se na organizaci obrátí s žádostí o pomoc.  

 

1.4 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ ČINNOSTÍ

 • V souladu s Úmluvou o právech dítěte hájíme zájem a potřeby dítěte
 • Zaměstnanci postupují v souladu s etickým kodexem CPNRP
 • Činnosti poskytujeme všem klientům spadajícím do vymezené cílové skupiny bez jakékoliv diskriminace
 • Činnosti poskytujeme v zájmu klientů, v náležité kvalitě a takovými způsoby, abychom vždy důsledně zajistili dodržování jejich lidských práv a základních svobod
 • Činnosti respektují jedinečnost každého člověka a reagují na potřeby klientů. Zaměstnanci mají individuální přístup ke klientům, s dětmi pracují přiměřeně jejich věku a možnostem.
 • Dodržujeme profesionální přístup ke klientům (odbornost, diskrétnost, nestrannost, mlčenlivost). Mlčenlivost se nevztahuje na orgány sociálně-právní ochrany dětí a na případy, kdy je zákonem uložena oznamovací povinnost
 • Spolupracujeme s dalšími institucemi, odborníky i biologickou rodinou. Jedny z hlavních spolupracujících institucí jsou Orgány sociálně právní ochrany (dále jen OSPOD), které služby poskytované rodinám na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí koordinují. V rámci této spolupráce je o naší činnosti informujeme.

 

1.5 ČINNOSTI CPNRP

1.5.1 Na základě pověření k výkonu SPO

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí na území Ústeckého kraje, obcí Středočeského kraje (Slaný, Mělník, Kralupy n. Vltavou) a Libereckého kraje (Česká Lípa, Nový Bor). Na základě tohoto pověření a souvisejících právních předpisů, zejména pak zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí (dále jen ZSPO) realizuje ucelený projekt s názvem Poradna pro náhradní rodinnou péči.

 • Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
 • Poskytování poradenské pomoci osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • Poskytování poradenské pomoci pěstounům a osvojitelům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobám, s nimiž má organizace uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče
 • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče, pokud o to pečující požádá

1.5.2 Na základě zjištěných potřeb klientů

 • Doučování dětí v NRP
 • Dětské kluby – výlety a akce pro děti v NRP
 • Osobnostně rozvojová skupina pro mládež v NRP
 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Služba je určena pro pečující, kteří se ocitli v sociálně nepříznivé situaci. Tato služba je poskytována podle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách.

 

1.6. STRATEGICKÝ PLÁN CPNRP

CPNRP má zpracován strategický plán na období 2019 – 2021. Jeho součástí jsou definované vize a krizový plán.