Veřejný závazek SAS

1. Poslání sociální služby

Posláním sociální služby je podpora  pečujících osob s dětmi v náhradní rodinné péči, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nedokážou účinně řešit vlastními silami. Sociální služba vede ke stabilizaci a zkompetentnění rodiny a je prevencí nežádoucích jevů v rodině a selhání náhradní rodinné péče.

 2. Cíle poskytování sociální služby

Cílem sociální služby je: Stabilizace rodiny a prevence relapsu

Dílčí cíle sociální služby:

 • Uvědomění si výskytu obtíží spadajících do škály nepříznivých sociálních situací
 • Schopnost vyžádat si pomoc při řešení nepříznivé sociální situace (př. žádost o poskytnutí sociální služby)
 • Orientace rodičů a dalších pečujících osob při řešení nepříznivých sociálních situací v rodině
 • Vlastní aktivní přístup rodin k činnostem, které směřují k řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • Zvýšení samostatnosti pečujících osob při řešení nepříznivé sociální situace v rodině a budování jejich nezávislosti na službě
 • Stabilizace rodiny a prevence relapsu

  3. Zásady poskytování sociální služby

Zásady poskytované sociální služby vychází z §2 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
 • Na prvním místě sledujeme zájem a potřeby dítěte a dbáme na ochranu jeho práv
 • Respektujeme svobodnou vůli, názory a rozhodnutí uživatelů služby
 • Služba je průběžná a dlouhodobá s ohledem na individuální potřeby uživatelů služby
 • Službu poskytujeme v zájmu uživatelů služby, v náležité kvalitě takovými způsoby, abychom vždy důsledně zajistili dodržování jejich lidských práv a základních svobod
 • Zaměřujeme se na celek, na uživatele služby pohlížíme vždy v souvislostech
 • Služba je flexibilní, reagujeme na potřeby uživatelů služby
 • Dodržujeme profesionální přístup k uživatelům služby, uživatele nekritizujeme, jejich problémy negeneralizujeme
 • Služba je zaměřena na podporu vlastní iniciativy a aktivity uživatelů služby při řešení nepříznivé sociální situace
 • Zachováváme profesionální mlčenlivost o skutečnostech týkajících se uživatelů služby
 • Chráníme osobní údaje uživatelů služby
 • Spolupracujeme s dalšími institucemi a odborníky

4. Cílová skupina, které je sociální služba poskytovaná

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči v Ústeckém kraji, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a chtějí tuto situaci řešit.

Za nepříznivou sociální situaci pokládáme takovou situaci, kdy je ohrožena rodina jako celek destabilizací nebo je ohrožen vývoj dítěte a rodiče nebo jiné pečující osoby ji nedokážou účinně řešit vlastními silami (např. ztráta bydlení, finanční obtíže, sociálně patologické chování dítěte, péče o dítě s postižením apod.) Uživatelem služby se stává zpravidla jedna z pečujících osob.

5. Způsob poskytování sociální služby

 • Služba je poskytována ambulantní i terénní formou
 • Terénní služba je poskytována v místě bydliště rodiny. Terénní služba je poskytována Ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 15:30. V pondělí, úterý, čtvrtek odpoledne a pátek s kapacitou 3 pracovníci, ve středu a ve čtvrtek dopoledne s kapacitou 2 pracovnic z důvodu souběžného poskytování ambulantní služby. Ambulantní služba je poskytována v prostorách Poradny pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích v Teplické ulici č. 3, dále pak v Poradně pro NRP v Ústí n. Labem, ulice v Jirchářích 60/6. V Litoměřicích je ambulance otevřena pro veřejnost ve čtvrtek od 9h do 13h s kapacitou jednoho pracovníka a v  Ústí n. Labem obvykle ve středu od 8:00 do 15:30 s kapacitou taktéž jednoho pracovníka. Další termíny lze domluvit individuálně.
 • S každou rodinou pracuje sociální pracovník. Vychází z individuálního plánu, který je zaměřen na oblasti, ve kterých rodina potřebuje pomoci.
 • Služba je pro rodiny zdarma
 • Délka poskytování služby se řídí potřebami rodiny, je však stanovena horní hranice pro poskytování, a to je 18 měsíců.

6. Činnosti sociální služby

 • Základní činnosti služby (blíže popsáno v metodice):
 • Základní sociální poradenství
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (podpora a nácvik rodičovského chování, pracovně výchovná činnost s dětmi)
 • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Fakultativní činnosti služby:

Návazné služby pro rodiny s dětmi v NRP (vzdělávací aktivity pro rodiče a další pečující osoby, programy pro děti a mládež, zprostředkování odborného poradenství).

7. Kapacita sociální služby:

 • V okamžitém jednání máme kapacitu 3 rodiny
 • Dlouhodobě můžeme poskytovat službu současně 7-10 rodinám na sociálního pracovníka při 1,0 úvazku.

8. Místa zveřejnění informací o sociální službě

Poslání, cíle a zásady poskytování služby včetně okruhu osob, kterým je služba poskytována máme zveřejněno na těchto místech:

 • Webové stránky organizace (cpnrp.cz)
 • Propagační materiály organizace – letáčky služby, výroční zpráva
 • Registr poskytovatelů sociálních služeb
 • Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje
 • Katalog sociálně zdravotních služeb města Ústí nad Labem
 • Katalog sociálních služeb města Litoměřice
 • Informace o službě podají pracovníci Poradny pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích nebo Poradny pro NRP v Ústí n. Labem na uvedených telefonních číslech a kontaktních adresách

9. Pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením v důsledku poskytování sociální služby:

 • Zachováváme profesionální přístup a respekt k rodině (diskrétnost, mlčenlivost)
 • Pracovníci služby chodí do rodin v civilním oblečení, předem se zeptají, zda rodině nevadí označení služebního automobilu
 • Sociální pracovník řeší tuto otázku pravidelně podle potřeby, ale minimálně jednou ročně na individuální supervizi

 

 

Kontakty:
Mgr. Marta Doležalová (vedoucí sociální pracovnice SAS): dolezalova@cprnp.cz, tel. 771 770 360

Poradna pro NRP, Teplická 3, 412 01 Litoměřice
Poradna pro NRP V Jirchářích 60/6, 400 02 Ústí nad Labem