Dohody o výkonu pěstounské péče

Doprovázení pěstounských rodin upravuje Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tento zákon stanovuje okruh práv a povinností pěstounů a dává službě doprovázení rámec.

Máme 10 letou zkušenost s poskytováním služeb rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. Doprovázení pěstounských rodin se věnujeme od r. 2013. Působíme v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji.

Jaké služby pěstounům a dětem v rámci doprovázení poskytujeme?

 • Pravidelná podpora sociálním pracovníkem

Jedná se především o osobní návštěvy klíčového pracovníka jednou za dva měsíce (je možné i častěji dle potřeb rodiny). Návštěvy probíhají většinou v domácnosti pěstounů a v termínu, který vyhovuje jim a dětem. Každá rodina má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet se všemi záležitostmi týkajícími se pěstounské péče. Klíčový pracovník je tu od toho, aby Vás vyslechnul, podpořil a pomohl Vám hledat řešení v zájmu dítěte. Klíčový pracovník také sleduje, zda je naplňována dohoda o výkonu pěstounské péče.

 • Krátkodobé hlídání (pomoc při zajištění osobní péče o dítě)

Pěstounům poskytujeme podporu při zajištění osobní péče o svěřené děti a na základě dohody také o další děti vyrůstající v rodině, a to zejména z těchto důvodů: po dobu pracovní neschopnosti pěstounů nebo v případě ošetřování blízké osoby, při narození vlastního dítěte, při vyřizování nezbytných záležitostí (např. účast u soudu nebo návštěva lékaře). Pěstounům nejprve pomáháme zjistit možnosti péče o dítě v širší rodině a okolí, v případě potřeby zajistíme jinou vhodnou osobu, která se o dítě kvalifikovaně postará.

 • Respitní péče

Poskytujeme pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti v rozsahu alespoň 14 dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let. Respitní péče je poskytována v souladu s potřebami a zájmy svěřených dětí.

Pořádáme celodenní výlety pro děti, víkendové pobyty pro mládež, zprostředkujeme klasické i příměstské tábory, přispíváme na letní i školní pobyty, sportovní soustředění, lyžařské výcviky. U dětí, které jsou velmi malé nebo mají specifické potřeby, pomáháme zajistit individuální péči.

 • Odborné poradenství

Pěstounům a všem svěřeným dětem nabízíme zprostředkování bezplatné psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci. Poradenství je zaměřeno především na řešení situací souvisejících s  pěstounstvím (např. péče o dítě, výchova dítěte, škola, vztahy s biologickou rodinou dítěte, zpracování traumatu a ztráty, navázání bezpečné vazby mezi dítětem a pěstouny, adaptace dítěte v rodině, přechod dítěte do původní rodiny, otázky identity dítěte, pomoc s vypracováním návrhů pro soudy apod.). Nabízíme také terapie pro pěstouny i celou rodinu. Spolupracujeme se zkušenými odborníky (dětský psycholog, rodinný terapeut, speciální pedagog, právník atd.). V případě potřeby můžeme poskytnout odborné poradenství přímo v rodině, což ocení zvláště pěstounské rodiny, které bydlí v menších obcích a tím mají ztížený přístup k odborným službám.

 • Vzdělávání

Pomáháme pěstounům naplnit jejich povinnost vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok. Nabídka témat i způsobů vzdělávání je široká, takže má každý pěstoun možnost výběru. Pořádáme vzdělávací semináře ve všední dny i v sobotu, víkendové pobyty se vzděláváním i vzdělávání v malých skupinách. Pěstouni mají možnost doplnit si vzdělávání také individuální formou (např. četbou). Pěstouni se také mohou zúčastnit vzdělávacích seminářů pořádaných jinými organizacemi. Při víkendovém vzdělávání zajišťujeme program pro děti.

 • Podpora vztahu s biologickou rodinou dítěte

Klíčový pracovník pomáhá při podpoře kontaktu dítěte s biologickou rodinou a blízkými osobami dítěte. Nabízíme asistenci při kontaktech, přípravu účastníků kontaktu, zajistíme také prostor pro jeho uskutečnění. Proplácíme náklady na cestu za biologickou rodinou dítěte.

Jaké další služby rodinám nabízíme?

 • Doučování dětí

Doučování je dlouhodobá a pravidelná podpůrná služba pro děti a mládež v náhradní rodinné péči. Doučování probíhá přímo v rodině dítěte, doučující navštěvuje dítě 1-2x týdně po 2-3 hodinách (podle potřeb dítěte). Doučující pomáhá dítěti s přípravou do školy a s pochopením probírané látky.

 • Osobnostně rozvojový program pro mládež

Program je určen dospívajícím dětem v náhradní rodinné péči. Program je tříletý a jeho cílem je sebepoznání, naučit se řešit problémy, komunikovat, zdravě prosadit svůj názor, úspěšně navazovat vztahy, pracovat s emocemi atd.

 • Dětský klub

Dětský klub je určen všem dětem od 3 let. Jedná se především o víkendové aktivity (výlety, tvoření, pohybové aktivity atd.). Cílem je zajistit smysluplné trávení volného času pro děti a odlehčení pro pěstouny. Chceme, aby děti byly samy sebou, mohly rozvíjet svoji tvořivost, měly radost ze života, nebyly zbytečně porovnávány a hodnoceny.

 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Služba je intenzivní podporou  pro rodiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nedokážou účinně řešit vlastními silami. Pomoc se může týkat oblastí hmotného zabezpečení rodiny, zajištění potřebných dokladů, bydlení, řešení dluhové problematiky, zdravotní péče atd. Služba je určena rodinám s pobytem v Ústeckém kraji.

Kolik služby stojí?

Většina našich služeb je pro rodiny bezplatná v dostatečném rozsahu.

Jen u některých odborných služeb a pobytových akcí požadujeme finanční spoluúčast pěstounů. Zde je orientační ceník služeb:

 • Pravidelné návštěvy sociálního pracovníka: bezplatné
 • Krátkodobé hlídání (pomoc při zajištění osobní péče o dítě): bezplatné v rozsahu 15 h/měsíc
 • Respitní péče: pěstounům hradíme 300 – 450 Kč/den (14 dní/rok) pro každé dítě v pěstounské péči. Konkrétní částka záleží na způsobu zajištění péče, zohledňujeme také náročnější péči o dítě s postižením.
 • Odborné poradenství: bezplatné v rozsahu 10 h/rok (500 Kč/h)
 • Vzdělávání: bezplatné v rozsahu 24h/rok. U víkendových pobytů si pěstouni částečně přispívají na ubytování a stravu. Vzdělávání u jiných organizací pěstounům hradíme v cenách obvyklých (200 Kč/h).
 • Podpora vztahu s biologickou rodinou dítěte: asistované kontakty včetně přípravy účastníků a zajištění prostor jsou bezplatné. Pěstounům hradíme náklady na cestu dítěte a jeho doprovodu na návštěvy biologické rodiny do výše 3000 Kč/rok.
 • Doučování dítěte: bezplatné v rozsahu 16h/měsíc
 • Osobnostně rozvojový program pro mládež: bezplatné
 • Dětský klub: bezplatný
 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (s pobytem v Ústeckém kraji): zdarma

Jak se u nás uzavírá dohoda?  

Naše organizace má oprávnění uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče dle § 47a odst. 2 Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Klíčový pracovník organizace si s Vámi domluví osobní schůzku. Seznámí Vás  s nabídkou našich služeb a poskytne Vám všechny potřebné informace týkající se doprovázení pěstounských rodin. Zjistí, jaké jsou Vaše potřeby a představy o spolupráci. Budete mít dostatek času si vše prostudovat a promyslet.

Pokud budete mít zájem uzavřít s naší organizací dohodu o výkonu pěstounské péče, sepíše s Vámi klíčový pracovník návrh této dohody. O tom bude informovat příslušnou sociální pracovnici OSPOD, návrh jí předá a požádá ji o vydání souhlasu s uzavřením dohody. Zároveň ji požádá o poskytnutí individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD), který sociální pracovnice OSPOD zpracovává.

Po obdržení souhlasu OSPOD s uzavřením dohody o výkonu pěstounské péče je možné dohodu uzavřít. Dohoda je podepsána ve 3 výtiscích. Za organizaci dohodu podepisuje ředitelka. Jeden výtisk obdrží pěstoun, jeden naše organizace a jeden OSPOD.

Vzor dohody o výkonu pěstounské péče Vám rádi poskytneme předem k pročtení a také Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Můžete se bez obav obrátit na níže uvedený kontakt.

Koho kontaktovat?

Mgr. Lenka Mašková, maskova@cpnrp.cz, 771 770 310