O nás

KDO JSME

 • Nezisková organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče v rámci Ústeckého kraje a pověřených měst od roku 2006.

POSLÁNÍ

 • Pomáháme dětem vyrůstajícím v náhradní rodině prožít plnohodnotné dětství a posilujeme jejich šance uspět v životě.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Osoby pečující – do této skupiny jsou zahrnuti pěstouni, poručníci, osvojitelé, osoby v evidenci (pěstouni, kteří čekají na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu).
 • Všechny děti vyrůstající v náhradní rodinné péči a biologické děti pečujících osob
 • Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči, ti kteří se chtějí stát pěstouny, poručníky, osvojiteli
 • Biologické rodiny, tzn. původní rodiny dětí v náhradní rodinné péči

Pozn. Všichni výše jmenovaní vyjma biologických rodin musí mít trvalý pobyt na území Ústeckého kraje nebo dalších měst dle pověření

 • Všechny děti, které se na organizaci obrátí s žádostí o pomoc.

CÍLE

Zvýšit informovanost rodičů o  NRP v oblastech:

 • potřeby dítěte
 • specifika NRP
 • rizika NRP
 • prevence selhání NRP

Zvýšit kompetence rodičů:

 • zlepšit schopnost reagovat na náročné nebo krizové situace
 • snížit riziko selhání
 • zlepšit samostatnost při řešení různých situací

Poskytnout bezpečné zázemí náhradním rodičům

 • nerestriktivní (kontrola a kritika), ale podpůrné prostředí, kde najdou pomoc, vedení a podporu

Posílit pocit sounáležitosti 

 • komunikace, výměna informací mezi rodinami

Podpořit dítě v  NRP při hledání své identity (uvědomění si sebe sama)

Podpořit dítě v NRP při vyrovnání se s jiným společenským statusem

Rozvíjet potenciál dítěte

Pomoc dítěti při překonání sociálního znevýhodnění:

 • začlenění do kolektivu
 • rozvoj schopností a zanedbaných návyků
 • zmírnění výukových potíží
 • zmírnění výchovných potíží