Zájemci o pěstounskou péči

  • budoucí pěstoun musí projít přípravou na toto povolání
  • nejdříve se zúčastní příprav a školení pro pěstouny
  • poté je potřeba podat žádost na svěření dítěte do pěstounské péče na příslušném obecním úřadě
  • v rámci procesu proškolení a prověření budete zařazeni do evidence pěstounů
  • za výkon pěstounské péče náleží pěstounovi odměna
  • výše odměny závisí na počtu dětí v pěstounské péči
  • Odměna pěstouna se také na rozdíl od jiných sociálních dávek posuzuje podobně jako mzda.  Pro účely zákonů (daň z příjmů, sociální pojištění, zdravotní pojištění nebo úrazové pojištění) je tento příjem brán jako odměna ze závislé činnosti (tedy podobně jako plat nebo příjmy z podnikání).
program pro deti_4.10.2008_Klobouk_9