Děti vhodné k adopci

Dítě může být dáno k adopci z mnoha důvodů. Pokud se není biologický rodič schopen o dítě postarat či se o ně starat nemůže. V některých případech již sami rodiče navrhnou, aby bylo dítě dané do procesu adopce, u jiných, tak musí rozhodnout soud. U každého dítěte, které má být zařazeno do adopce, musí k tomu být dán souhlas. Zde následují dvě varianty:

  • se souhlasem rodičů – biologický rodič si je vědom toho, že se není o dítě schopen starat a právně ho uvolní k adopci. Tento souhlas je odvolatelný do tří měsíců, poté již ve výjimečných případech.
  • bez souhlasu rodičů – pokud je rodič zbaven rodičovské zodpovědnosti, není schopen projevit svou vůli a rozpoznat následky svého jednání či se zdržuje na neznámém místě a není možné ho dohledat.
IMG_6113

Navazující informace

  • zjevný nezájem – k osvojení není třeba souhlasu rodiče, který zjevně nemá o dítě zájem, o čemž soud rozhoduje rozsudkem. Rodič zjevně o dítě nemá zájem, neprojevuje-li soustavně o dítě opravdový zájem a tím trvale porušuje své povinnosti rodiče. Ze zákona je stanovena domněnka, že nezájem rodiče o dítě je zjevný, trvá-li alespoň 3 měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu.
  • souhlas dítěte – s účinností od 1. 1. 2014 je třeba vždy souhlasu osvojovaného dítěte s osvojením, je-li starší 12 let, s výjimkou případů, kdy dítě není schopno posoudit důsledky souhlasu. U dítěte mladšího 12 let dává souhlas jménem dítěte opatrovník, kterým by zpravidla měl být orgán sociálně-právní ochrany dětí. I v tomto případě musí soud vyvinout snahu zjistit stanovisko osvojovaného dítěte.