Adopce neboli osvojení

Osvojení je zákonem ošetřený druh náhradní rodinné péče, při které přijímají manželé či jednotlivci za vlastní svěřené dítě. Při osvojení vznikají mezi osvojiteli a osvojencem vztahy jako mezi rodiči a dětmi a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele vztahy příbuzenské.

Osvojitelé mají při výchově dítěte plnou rodičovskou zodpovědnost. Osvojené dítě nese příjmení osvojitele. Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající.

  • Nelze osvojit dosud nenarozené dítě.
  • Osvojit dítě může manželská dvojice i jednotlivec.
  • Společně mohou dítě osvojit pouze manželé.
  • Dítě mohou osvojit dosud bezdětní lidé i lidé, kteří už vlastní či přijaté děti vychovávají.
  • O osvojení rozhoduje výhradně soud na návrh osvojitele.
  • Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl.
  • Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. (To neplatí v případě náhradního mateřství.)

 

Odkazy na bližší informace

Ministerstvo práce a soc. věcí

https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19312_a5-zi-o_osvojeni_2.pdf

 

Osvojení se řídí (zejména) těmito právními předpisy:

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (§ 19a až § 27)

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (§ 427 až § 451)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 794 až § 845)

 

 

Kontakt: Charlota Kočí  koci@cpnrp.cz