Proces svěření dítěte do pěstounské péče

Kdo se může stát pěstounem?

Pěstounem se může stát ten, kdo:

  • skýtá záruky řádné péče;
  • má bydliště na území České republiky;
  • souhlasí se svěřením dítěte do pěstounské péče.

Dítě může být svěřeno do společné pěstounské péče i jednotlivci. Dítě může být také svěřeno do pěstounské péče svých příbuzných.

Pěstouny by se měli stát lidé, kteří se zvládnou starat o cizí dítě a dokážou ho citově přijmout i se všemi jeho obtížemi, zvláštnostmi a potřebami. Jejich hlavní motivací musí být pomoc dítěti, nikoli uspokojení vlastních potřeb. Dokážou dítě mít rádi, aniž by měli touhu jej vlastnit, respektují vztah dítěte k jeho původní biologické rodině. Chápou, že jsou jeho náhradním rodičem po dobu, kdy vlastní rodina dítěte péči o něj nezvládá – ať je to pár měsíců, několik let, nebo celé jeho dětství. Jsou ochotni spolupracovat se sociální pracovnicí dítěte, případně dalšími odborníky. Je-li to pro dítě bezpečné, umožňují dítěti udržovat kontakt s jeho biologickou rodinou.

Proces zprostředkování a svěření dítěte do pěstounské péče

 

  • Žádost o svěření dítětedo pěstounské péče podáte na obecním úřadě obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště. Formulář žádosti lze získat přímo na úřadě nebo je též ke stažení na stránkách
  • Obecní úřad obce s rozšířenou působností provede sociální šetření v rodině žadatelů v místě jejich faktického bydliště. Po shromáždění potřebné dokumentace (zpráva o zdravotním stavu, majetkových poměrech atd.), která je předepsanou součástí žádosti, postoupí obecní úřad žádost příslušnému krajskému úřadu. K žádosti připojí své stanovisko.
  • Krajský úřad zajistí psychologické vyšetření žadatelů a posouzení jejich žádosti posudkovým lékařem. Zároveň zařadí žadatele do přípravných kurzů na přijetí dítěte do pěstounské péče.
  • Absolvujete speciální školení i další vzdělávání, abyste byli dobře připraveni na náročnou práci s dětmi, které mají mnohdy velmi specifické potřeby.

Poté, co projdete procesem prověření a proškolení, budete zařazeni do evidence krajského úřadu. Tento úřad vede zároveň i evidenci dětí, pro které se náhradní rodina hledá. Na tomto úřadě se vybírá pro dítě nejvhodnější náhradní rodiče.

Pokud budete ideálním kandidátem právě Vy, krajský úřad Vás kontaktuje, a v případě Vašeho zájmu se budete moci s dítětem seznámit. Ve vhodnou chvíli ho pak budete moci přivést do své rodiny.

Pokud máte zájem dozvědět se více informací o pěstounské péči a procesu zprostředkování,  můžete kontaktovat Michaelu Bokovou:

Mgr. Michaela Boková

bokova@cpnrp.cz

tel: +420 771 770 490