Etický kodex

Etický kodex Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

Etické principy organizace

 • Veškeré aktivity Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. vycházejí ze všeobecně platných a uznávaných lidských hodnot, hodnot demokracie a lidských práv. Řídí se platným legislativním rámcem České republiky, Všeobecnou deklarací lidských práv Spojených národů a Úmluvou o právech dítěte.
 • Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. naplňuje své poslání a cíle dle zakládací listiny organizace a standardů kvality poskytovaných služeb
 • Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. užívá svěřené prostředky v souladu s posláním organizace. Pravidelně zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření, uvádí přehled poskytnutých příspěvků a darů.
 • Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. volí pro své aktivity eticky i ekonomicky přiměřenou formu propagace.
 • Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. napomáhá v rámci svých aktivit realizaci a posilování principů občanské společnosti.

 

Etické zásady ve vztahu ke klientovi

 • Každý pracovník Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. chrání důstojnost a lidská práva klientů. Spolupracuje se všemi klienty se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.
 • Každý pracovník Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. respektuje jedinečnost člověka bez ohledu na jeho původ, rodinné zázemí, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
 • V souladu s platnou legislativou chrání pracovník Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. klientovo právo na soukromí a důsledně dodržuje důvěrnost sdělení získaných od klientů.
 • Pracovník Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. respektuje po celou dobu spolupráce svobodnou vůli a autonomii klienta. Podporuje klienta k samostatnosti, k individuální aktivitě a rozvoji svých znalostí a dovedností. Své konání a jednání směrem ke klientu je vedeno vědomím neuvádět klienta do závislosti na organizaci, jednotlivých profesionálech nebo dané formě pomoci.

 

Etické zásady ve vztahu k zaměstnancům

 • Zaměstnavatel vytváří svým zaměstnancům takové podmínky, které umožní přijmout a aplikovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.
 • Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. zohledňuje profesní i lidskou individualitu zaměstnanců a odmítá všechny formy diskriminace uvnitř organizace.
 • Zaměstnavatel umožní dle svých možností všem zaměstnancům Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. další vzdělávání v souladu s platnou legislativou, vnitřními předpisy organizace a s nároky jednotlivých pracovních pozic.

 

Etické zásady kolegiality

 • Každý pracovník je informován o poslání organizace. Jako zaměstnanec by měl projevovat loajalitu a souhlas s vnitřními předpisy a s posláním organizace. Jedná tak, aby organizaci svým chováním a jednáním nepoškozoval dobré jméno. Profesní odpovědnost pracovníka vůči organizaci by měla být v profesním vztahu nadřazena jeho individuálním postojům.
 • Pracovník Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. je otevřen týmové spolupráci. Dodržuje v rámci organizace zásady vzájemné důvěry a otevřené komunikace.
 • Pracovník respektuje právo svých kolegů na soukromí a ochranu osobních údajů. Kritické připomínky vyjadřuje s ohledem na obecné společenské zásady a v souladu s vnitřními předpisy organizace.

 

Etické zásady odbornosti a povolání

 

 • Pracovník Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. usiluje svými pracovními aktivitami o naplňování poslání organizace.
 • Pracovník Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. neposkytuje třetím osobám informace spojené s know-how organizace, a to i mimo rámec svých pracovních aktivit.
 • Pracovník Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. je proaktivní v oblasti individuálního i týmového profesního vzdělávání včetně supervize s cílem zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.
 • Pracovník Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. ctí profesní etické kodexy, týkající se jeho profesní specializace.