O nás

KDO JSME

 • Jsme nezisková organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče v rámci Ústeckého kraje a pověřených měst od roku 2006.

POSLÁNÍ

 • Naším posláním je pomáhat dětem vyrůstajícím v náhradní rodině prožít plnohodnotné dětství a posilovat jejich šance uspět v životě.

VIZE

Jsme přesvědčeni, že pokud dítě nemůže ze závažných důvodů vyrůstat v původní rodině, pak je pro jeho vývoj nejlepší rodina náhradní.

Naší vizí jsou děti v náhradní péči vyrůstající ve stabilním a láskyplném prostředí a náhradní rodiče prožívající plnohodnotné rodičovství.

Na prvním místě je tedy pro nás zajištění široké škály odborných služeb pro náhradní rodinu, zabezpečení jejich maximální dostupnosti a poskytování co nejlepší profesionální podpory zajišťující úspěšné zvládnutí výchovy svěřených dětí.

Trvale usilujeme o posilování dobrého jména náhradní rodinné péče na veřejnosti, pozitivní posun veřejného mínění směrem k přijetí náhradní rodinné péče jako nejvhodnější alternativy k výchově v rodině původní. Zasazujeme se o co nejstabilnější legislativní prostředí s ohledem na zájmy rodin s dětmi v NRP.

Budujeme vysoce odborný a stabilní pracovní tým. Vytváříme takové pracovní podmínky, aby se zaměstnanci mohli trvale odborně zlepšovat a osobnostně růst. Jsme si ale vědomi toho, že optimálního pracovního výkonu jednotlivce a žádoucí kooperace týmu nelze dosáhnout bez odpovídající péče o zaměstnance a posilování otevřených a přátelských vztahů.

Průběžně zlepšujeme financování našich služeb. Klíčové je pro nás vyrovnané vícezdrojové financování umožňující překonávat výpadky financování od tradičních donorů. Fundraising rozvíjíme v celé škále potenciálních zdrojů a trvale hledáme nové příležitosti.

Partnerství a spolupráce v odborné oblasti se opírá o dobrou úroveň dlouhodobě a systematicky budovaných vztahů s OSPODy, odbornými pracovníky krajských a obecních úřadů, stejně jako s profesionály na ministerstvech a ve spolupracujících odborných institucích.

Našim snem v dlouhodobém horizontu je doplnění stávajících služeb o vybudování a provozování komplexního pobytového terapeutického střediska s týmem profesionálních odborníků.

HODNOTY

 • Zaměření na potřeby dítěte

Nejlepším prostředím pro růst a vývoj dítěte je rodina. Pokud dojde v životě dítěte k tomu, že nemůže vyrůstat v rodině původní, pak by zde mělo být právo na rodinu náhradní.

Z tohoto důvodu podporujeme náhradní rodiny. S ohledem na jejich aktuální možnosti hledáme způsoby, jak naplňovat potřeby dětí, které v nich vyrůstají.

 • Jedinečnost

Reagujeme s nápaditostí a individuálním přístupem při řešení situace klientů,

snažíme se vytvářet služby na míru. Své mnohaleté know – how rozvíjíme, šíříme ale i chráníme.

 • Komplexnost

Usilujeme o poskytování co nejširšího systému služeb pro celé spektrum rodin s dětmi v NRP dle jejich potřeb (včetně žadatelů a zájemců)

 • Spolehlivost

Důvěra se vytváří na základě spolehlivosti. Proto je pro nás důležité, aby zaměstnanci mezi sebou i ve vztahu ke klientům, organizacím a institucím byli spolehliví.

 • Empatie a laskavý přístup

Uvědomuje si, že základním předpokladem pro kvalitně odvedenou práci je schopnost empatie.  Je důležité se na situaci klientů umět dívat jejich očima.

Přistupujeme ke klientům s respektem, bez předsudků a s ohledem na jejich aktuální situaci a možnosti. Zároveň si uvědomujeme důležitost udržení hranice ve vztahu klient – zaměstnanec.

Tuto hodnotu sdílíme i navzájem v pracovním kolektivu.

 • Odbornost

Naši zaměstnanci jsou kvalifikování odborníci, kteří se trvale ve svých oborech vzdělávají. Sledujeme trendy a udržujeme spolupráci v oboru.

CÍLOVÁ SKUPINA

Při naplňování našeho poslání se zaměřujeme na tyto cílové skupiny:

 • Osoby pečující – do této skupiny jsou zahrnuti osvojitelé, pěstouni, poručníci, pečující osoby, které mají dítě svěřeřeno do péče jiné osoby
 • Všechny děti vyrůstající v náhradní rodinné péči a biologické děti pečujících osob
 • Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči, ti kteří se chtějí stát pěstouny, poručníky, osvojiteli
 • Biologické rodiny, tzn. původní rodiny dětí v náhradní rodinné péči
 • Všechny děti, které se na organizaci obrátí s žádostí o pomoc.

CÍLE

1. Zvýšit informovanost rodičů o potřebách dítěte a specifikách NRP, předcházet selhání NRP

 • připravujeme semináře a besedy s odborníky
 • poskytujeme poradenství
 • spolupracujeme s kvalifikovanými a zkušenými odborníky v oblasti NRP

2.Poskytnout bezpečné zázemí náhradním rodičům

 • provozujeme tři pobočky Poradny pro NRP, na kterých se snažíme vytvářet podpůrné prostředí, kde náhradní rodiny najdou pomoc, vedení a podporu

3. Posílit pocit sounáležitosti mezi náhradními rodinami

 • podporujeme komunikaci a výměnu informací mezi rodinami, organizujeme setkávání a víkendové pobyty pro rodiny s dětmi v NRP

4. Podpořit dítě v  NRP při hledání své identity (uvědomění si sebe sama)

 • poskytujeme poradenství dětem v NRP
 • realizujeme osobnostně rozvojový program pro mládež a podpůrnou dětskou skupinu

5. Rozvíjet potenciál a schopností dítěte

 • v rámci našich Dětských klubů připravujeme výlety a volnočasové aktivity pro děti v NRP
 • poskytujeme individuální doučování dětem v rodinách