Zákonná úprava

Osvojení neboli adopce se v českém právním řádu upravuje:

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 794 – 854 – zde

zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – zde

Níže uvádíme několik základních informací

  • osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba.
  • osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jako mezi rodičem a dítětem, rovněž tak vzniká vztah příbuzenský k ostatním členům rodiny osvojitele.
  • veškerá vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou osvojením zanikají.
  • o osvojení rozhoduje soud. O osvojení nemůže být rozhodnuto bez souhlasu dítěte, rodičů dítěte nebo osob, které jsou oprávněny dát souhlas za rodiče, popřípadě manžela osvojitele. To platí i v případě, že byl souhlas vzat zpět.
  • osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky.