Proces adopce

Ještě dříve než začneme řešit proces adopce oficiální cestou, už tehdy se na něj připravujeme. Usídlí se nám v hlavě myšlenka na to, že bychom rádi dali domov někomu dalšímu. Celou situaci probíráme v manželství, partnerství, někdy zapojíme i širší rodinu a přátele. Určitě je to velký krok, který nás ovlivní na celý život. Pokud byste rádi už v tomto stádiu uvítali radu a pomoc, určitě se na nás obraťte – zde

Pokud jste se již rozhodli, níže se můžete podívat na stručný přehled oficiální cesty k osvojení dítěte

PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA SOCIÁLNÍ ODBOR PŘÍSLUŠNÉ OBCE

 • podání žádosti – podává se na sociální odbor obce s rozšířenou působností dle Vašeho trvalého bydliště; žádost ke stažení zadost_zarazeni_210113;  seznam obcí  s rozšířenou působností zde
 • posuzování žadatelů – příslušná obec založí žadateli spisovou dokumentaci a dále ji postoupí krajskému úřadu (ve spisové dokumentaci jsou zpracovány následující údaje – žádost, opis  rejstříku trestů, zdravotní dokumentace, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, zápis ze sociálního šetření a stanovisko sociální pracovnice)
 • posouzení vykonává orgán sociálně právní ochrany dětí

POSUZOVÁNÍ ŽADATELŮ O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ KRAJSKÝM ÚŘADEM

 • zařazení do evidence Krajského úřadu/Magistrátu hlavního města Prahy
 • posouzení vykonává orgán sociálně právní ochrany dětí
 • psychologické posouzení – předpoklady k výchově dítěte, motivace k přijetí dítěte, manželské či partnerské poměry
 • posouzení zdravotního stavu – zdravotní stav by měl odpovídat potřebám, které vyžaduje péče o dítě
 • posouzení majetkových poměrů – majetkové zázemí by mělo odpovídat nárokům na péči o dítě
 • posouzení přípravy k přijetí dítěte – v rámci žádosti o adopci je nutné absolvovat přípravné kurzy pro žadatele. Tyto kurzy můžete absolvovat na Krajském úřadě či u organizací k tomu pověřených. Tento kurz je hlavně podpůrnou činností, během kurzu se řeší reálné otázky ohledně přijetí dítěte a následující péče o něj. Řeší se specifika dětí, které přicházejí do adopčního procesu, je tu možnost hovořit již se zkušenými osvojiteli. V průběhu celého kurzu máte k dispozici zkušené lektory a odborníky
 • posouzení bezúhonnosti žadatele – za účelem zjištění bezúhonnosti je orgán sociálně-právní ochrany dětí oprávněn vyžádat si opis rejstříku trestů žadatele a dalších osob

Během této fáze je dobré si uvědomit své možnosti a představy o přijatém dítěti – jak staré dítě můžeme přijmout, můžeme přijmout dítě jiného etnika, můžeme přijmout dítě z ciziny, též je dobré zvážit  zdravotní anamnézu dítěte. Všechny tyto otázky si pokládáme v zájmu dítěte i v zájmu naši vlastní rodiny.

OBDOBÍ OČEKÁVÁNÍ

 • pro některé možná nejtěžší část vůbec, v této fázi jsme již splnili všechny zákonné podmínky a čekáme na tu nejradostnější zprávu – už pro nás mají dítě
 • fázi čekání můžeme vyplnit přípravou na příchod dítěte
 • je možno se účastnit vzdělávacích kurzů
 • dělejte vše, co je vám milé, ať získáte dostatek energie a duševní pohody, kterou pak snadno předáte svému dítěti

VÝBĚR OSVOJITELSKÉ RODINY PRO KONKRÉTNÍ DÍTĚ

 • dítěti je vybírána taková rodina, která je připravena přijmout dítě právě takové, jaké je.
 • výběr vhodné rodiny konkrétnímu dítěti je úkolem odborných pracovníků krajského úřadu, který vede evidenci jak dětí, kterým se hledá osvojitelská rodina, tak evidenci prověřených zájemců o osvojení.

NAVAZOVÁNÍ KONTAKTU S DÍTĚTEM

 • před osobním kontaktem s dítětem, vždy dochází k možnosti prostudování jeho spisové dokumentace.
 • navazování kontaktu je vždy vysoce individuální proces odvíjející se od nepřeberného množství faktorů – věk dítěte, místo odkud dítě přichází, osobnost dítěte, osobnost osvojitelů a dalších.
 • obecně se dá říci, že čím, je dítě mladší, tím snadněji kontakt probíhá
 • na návštěvu se připravte adekvátně věku dítěte – vezměte sebou fotografie, můžete si připravit otázky na pracovníky zařízení, ve kterém dítě pobývá, vyhraďte si klid a neočekávejte zázraky. Vše přijde časem.

PÉČE BUDOUCÍHO OSVOJITELE

 • než soud vydá rozhodnutí o adopci, musí dítě pobývat v rodině nejméně 6 měsíců. Je to z toho důvodu, aby bylo již přesvědčivě zjištěno, že osvojitel se s dítětem sžil a že je vše v pořádku.

OSVOJENÍ

Ušli jste dlouhou cestu a nyní se můžete radovat ze své rodiny. Na závěr slova pana profesora Zdeňka Matějčka: „Lze pokládat za prokázané, že dítě samo za rodiče přijímá toho, kdo se k němu mateřsky či otcovsky chová, a nikoliv toho, kdo se tak nechová a své rodičovství prokazuje pouze úředním potvrzením rodičovství biologického.“

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ, NEJASNOSTÍ ČI JEN POTŘEBY SI O VŠEM PROMLUVIT, NÁS KONTAKTUJTE – ZDE