Pěstounská péče

Zákonná úprava

Pěstounství nebo-li pěstounská péče se v českém právním řádu upravuje:

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 953 – 970 – zde

zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – zde

Přehledné informace můžete najít v dokumentu: Právní úprava NRP v České republice (Středisko NRP) – zde

Níže uvádíme několik základních informací

  • pěstounská péče má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově
  • kdo se má stát pěstounem, musí skýtat záruky řádné péče, mít bydliště na území České republiky a musí souhlasit se svěřením dítěte do pěstounské péče
  • pěstoun má povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými. Má povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, ledaže soud stanoví jinak